Biz barada

“Ege Logistika”-nyň gurulmagynyň esasy maksady döwrüň talabyna laýyklykda ulag we logistika ulgamynda iň howpsuz we ygtybarly hyzmaty hödürlemekden ybarat. Ençeme ýyllyk logistika ulgamyndaky tejribelermize esaslanyp döredilen “Ege Logistika” Merkezi Aziýada demir ýol arkaly logistika hyzmatyny hödürleýär.

Çözgüdimiz

Demirýol gatnawlary diňe bir durnukly çözgüt bolman, eýsem logistikanyň beýleki görnüşlerinden bahasynyň has amatlylygy bilen hem tapawutlanýar. 

Emma käbir ugurlarda diňe demirýol gatnawlary arkaly islendik nokatdan islendik nokada ýetmek mümkin däl.

Şol sebäpli, siziň ýüküňiziň almaly ýa-da eltip bermeli ýeri demirýol stansiýasyna uzaklygyna garamazdan, iň amatly demirýol ugruny emele getirmek üçin multimodal ýük gatnaw usulyny hem emele getirýäris we siziň üçin iň amatly çözgüdi hödürleýäris.

Müşderilerimiz

Türkmenistanyň çäginde önümçilik we söwda işlerini amala aşyrýan döwlet we hususy eýeçilige degişli edara-kärhanalar bilen birlikde daşary ýurt kompaniýalary hem biziň bilen işleşmegi saýlap alýar. 

Ýüküň göwrümine, görnüşine, agramyna garamazdan hil we baha kepilligimiz müşderilerimiz bilen ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşygymyzy has hem berkitýär. 

Şu güne çenli gara ýol we howa ýollary bilen logistika hyzmatyny amala aşyrýan kompaniýalar bolsa, biziň konsultasiýa hyzmatymyzy alanyndan soňra demir ýollary arkaly logistikalaryny amala aşyryp öz alyp barýan işlerini täze sepgitlere ýetirýärler.

Wezipämiz

Döwrebap, çalt, amatly logistika hyzmatyny daşary ýurtlar bilen işlemekde uly tejribe eýesi bolan ýaş we dinamiki hünärmenlerimiz bilen amala aşyrmagy esasy wezipämiz hasap etýäris.

Müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz bilen guran biznes torumyz bilen hemmelere bähbitli we ynamdar biznesi dowam etdirmek bolsa biziň öňümizde goýan maksadymyz.

Logistika ulgamynda döwrebap tehnologiýalardan peýdalanmagyň işimizi täze sepgitlere ýetirjekdigine ynanýarys we döwrebap metodikalary yzygiderli öz işimize ornaşdyrýarys.

Hyzmatlarymyz

“Ege Logistika”-nyň gurulmagynyň esasy maksady döwrüň talabyna laýyklykda ulag we logistika ulgamynda iň howpsuz we ygtybarly hyzmaty hödürlemekden ybarat. Ençeme ýyllyk logistika ulgamyndaky tejribelermize esaslanyp döredilen “Ege Logistika” Merkezi Aziýada demir ýol arkaly logistika hyzmatyny hödürleýär.

Hususy wagon kärendesi

Kärhanamyzyň eýeçiligindäki nebit önümleri üçin niýetlenilen sistemalar siziň ýükleriňiziň nobatsyz we çalt daşalmagyna ýardam berýär.

Türkmenistanyň çäginde

Ýurdumyzyň çäginde islendik nokatdan islendik nokada dürli görnüş ýükleri daşamak üçin iň ygtybarly çözgüt.

Daşary ýurt gatnawlary

Ýewropanyň we Aziýanyň beýleki ýurtlar boýunça eksport, import we  üstaşyr ýükleri daşamak üçin ýol nyrhnamalaryny bahasyny hasaplap, gysga wagtyň dowamynda müşderilere hyzmat edýäris.

Tranzit gatnawlar
Multimodal gatnawlar

Halkara we tranzit gatnawlar guralanda dürli tizlik we amatlylyk kriteriýalaryna bagly alternatiw çözgütler

Gümrük işleri we ätiýaçlandyryş

Ýük ugratmak

MüşderiEkspeditor
Harytlar barada maglumat

Habarlaşmak üçin: